Algemene voorwaarden

BOKXING IT B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Bokxing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bokxing IT B.V. gevestigd aan de Elektronicaweg 14a te Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27194486;

b. wederpartij: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Bokxing een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Bokxing heeft ontvangen of met wie Bokxing in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Bokxing enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Bokxing en de wederpartij;

d. product: de zaak die door Bokxing wordt geleverd;

e. diensten: de (online) diensten of software die in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bokxing gedane aanbiedingen en met Bokxing gesloten overeenkomsten tot verkoop door Bokxing van producten c.q. het verrichten door Bokxing van diensten.

2.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand gesteld.

2.3. Elke toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij schriftelijk of via de e-mail door Bokxing zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door Bokxing te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.

2.5. Bokxing is uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door haar directie of andere daartoe gerechtigde personen. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze algemene voorwaarden binden Bokxing slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn bevestigd.

2.6. Specifieke bedingen in de overeenkomst waarin van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.7. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

2.8. Indien Bokxing niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bokxing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.9. Bokxing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en verstrekte gegevens

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Bokxing zijn vrijblijvend, tenzij anderszins is overeengekomen.

3.2. Het enkel uitbrengen door Bokxing van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Bokxing niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.

3.3. Indien in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.

3.4. De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke of elektronische acceptatie door de wederpartij van het aanbod Bokxing heeft bereikt.

3.5. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het onder punt 3.4 bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Bokxing de wederpartij heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.

3.6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.7. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.8. Indien een opdracht uitblijft, behoudt Bokxing zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met de wederpartij naar gebruik en billijkheid berekend.

3.9. Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door Bokxing verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Bokxing.

3.10. Aanbiedingen en leveringen van niet standaard software zijn gebaseerd op gegevens, zoals door de wederpartij verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Bokxing schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke software worden schriftelijk vastgelegd en door de wederpartij voor akkoord ondertekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling van deze niet standaard software voor risico van de wederpartij. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

3.11. Ontwikkeling van niet standaard software dient te worden gezien als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatverbintenis. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van de wederpartij tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden volledig aan de wederpartij doorberekend.

Artikel 4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Prijzen en prijsaanpassingen

5.1. Alle prijzen luiden in euro’s. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkings- en verzendkosten, montage- en installatiekosten, en/of andere op de producten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij de offerte of overeenkomst anders vermeldt.

5.2. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bokxing is te allen tijde gerechtigd om sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaats gevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale (werkgevers)lasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Bokxing kostenverhogend zijn, aan de wederpartij door te berekenen.

5.3. In geval van wijziging in een door Bokxing aangenomen opdracht, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is Bokxing gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

5.4. Onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers of computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren zaken, welke Bokxing tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs kon worden voorzien, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 6. Wijzigingen en annuleringen

6.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk of via de e-mail tussen de wederpartij en Bokxing zijn overeengekomen.

6.2. De door de wederpartij na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Bokxing ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ten uitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de wederpartij, tenzij deze wijzigingen schriftelijk of via de e-mail door Bokxing zijn bevestigd.

6.3. Bokxing behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet van Bokxing kan worden verlangd.

6.4. De wederpartij heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.

6.5. De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Bokxing met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de wederpartij de hierdoor voor Bokxing ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die Bokxing reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingeroepen diensten, alsmede de gederfde winst.

6.6. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

6.7. Indien Bokxing met de wederpartij een duurovereenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de wederpartij de duurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Bokxing zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

7.2. Bokxing heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de wederpartij, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

7.3. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Bokxing afhankelijk zijn van diensten of netwerken van derde partijen. Bokxing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

7.4. Bokxing garandeert niet dat de dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werken. De wederpartij erkent dat toegang tot de dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. Bokxing is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. Bokxing zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

7.5. Ingeval van onderhoud aan de dienst wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken. De wederpartij heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de dienst niet onredelijk lang is geen recht op compensatie.

7.6. Bokxing behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de diensten, ingevolge de technische evolutie van de diensten. Bokxing waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de diensten.

Artikel 8. Verplichtingen van de wederpartij

8.1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bokxing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bokxing worden verstrekt. De wederpartij zal Bokxing steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen of middelen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van Bokxing, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Bokxing het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

8.2. Bij installatiewerkzaamheden dienen tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden aan Bokxing ter beschikking te worden gesteld.

8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Bokxing voorgeschreven specificaties.

8.4. De wederpartij vrijwaart Bokxing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

8.5. De wederpartij is gehouden Bokxing onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.6. Indien door Bokxing geleverde demonstratiemodellen niet binnen één maand na ter beschikkingstelling door de wederpartij aan Bokxing zijn geretourneerd, worden deze demonstratiemodellen door Bokxing niet meer teruggenomen, doch tegen de normale prijzen gefactureerd.

8.7. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de dienst en voor het in acht nemen van door Bokxing gegeven instructies en/of adviezen.

8.8. De wederpartij draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de producten of de dienst.

Artikel 9. Inloggegevens

9.1. De wederpartij dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de wederpartij, dan kan Bokxing daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10. (Op)levering, afname, (op)levertijd, risico, transport

10.1. Een bestelling of opdracht bindt de wederpartij. Een bestelling of opdracht kan slechts geannuleerd worden voordat Bokxing een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan, zie artikel 6.5.

10.2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten ten kantore van Bokxing.

10.3. Indien in afwijking van hetgeen is bepaald onder artikel 10.2 levering ter plaatse waar de wederpartij haar bedrijf uitoefent is overeengekomen, heeft Bokxing aan haar leveringsplicht voldaan, en de producten zijn derhalve geleverd, indien zij de producten aan de wederpartij aanbiedt.

10.4. De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Bokxing te leveren producten. De wederpartij zal ook zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn, indien zij weigert de af te leveren producten in ontvangst te nemen of, indien aflevering bij Bokxing is overeengekomen, zij weigert de af te leveren producten na eerste verzoek van Bokxing bij deze op te halen.

10.5. Indien de wederpartij weigert de producten in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de wederpartij komen. In zodanig geval zal Bokxing de producten voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en de wederpartij berichten dat deze de producten kan afhalen tegen contante betaling van het volledig verschuldigde bedrag, vermeerderd met een boete van 15% van het verschuldigde bedrag met dien verstande dat de boete ten minste € 500,- zal bedragen. Na verloop van deze termijn zal Bokxing gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de producten te beschikken. Onder meer is Bokxing gerechtigd het product voor en namens de wederpartij te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de wederpartij openstaande facturen. Niettemin blijft de wederpartij verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot het betreffende product, vermeerderd met kosten en boete, aan Bokxing (volledig) te voldoen.

10.6. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

10.7. Alle in de door Bokxing aan de wederpartij verstrekte offerte, aanbieding, of de hieruit voortvloeiende overeenkomst gehanteerde (op)leveringstermijnen of (op)leveringsdata zijn slechts indicatief en derhalve vrijblijvend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de (op)leveringstermijn of (op)leveringsdatum fataal is.

10.8. Een overeengekomen (op)leveringstermijn gaat voor Bokxing eerst in nadat alle door de wederpartij te verstrekken gegevens door Bokxing zijn ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door Bokxing is ontvangen.

10.9. In geval van te late (op)levering door Bokxing heeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of de betaling te vertragen of te weigeren, tenzij de te late (op)levering is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bokxing.

10.10. Bokxing zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van de door Bokxing te late (op)levering, dan wel uit andere hoofde ontstaan aan de zijde van de wederpartij of jegens derden, tenzij de te late (op)levering is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bokxing.

10.11. Bokxing is gerechtigd om in gedeelten (op) te leveren en deze separaat te factureren.

10.12. De navolgende omstandigheden schorten de (op)levering op:

a. het niet of niet op tijd nakomen door de wederpartij van enige betalingsverplichting;

b. alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 17.

10.13. Verzending en transport van de te leveren producten geschieden voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien Bokxing in opdracht van de wederpartij een transportbedrijf inschakelt voor de levering van de producten. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het eventueel verzekeren van de te transporteren producten.

Artikel 11. Betaling en incasso

11.1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Bokxing op te geven bankrekening of door middel van contante betaling aan Bokxing.

11.2. Alle reclames met betrekking tot een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan. Reclames ten aanzien van de factuur schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

11.3. Vanaf de dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij over het (restant) factuurbedrag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand of gedeelte daarvan alsmede alle met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, welke laatste op ten minste 15% van het desbetreffende bedrag worden bepaald met een minimum van € 250,-.

11.4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.5. Indien de wederpartij de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Bokxing het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.

11.6. Bokxing kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaald wordt.

11.7. Bokxing kan te allen tijde van de wederpartij extra zekerheid verlangen.

11.8. Bokxing is voor en tijdens de uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij gerechtigd om, indien zij op goede gronden vreest dat de wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om haar betalingsverplichtingen jegens Bokxing na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft Bokxing aan haar leveringsplicht voldaan door haar de producten tegen gelijktijdige betaling door de wederpartij aan te bieden.

11.9. Rechten worden aan de wederpartij steeds verleend onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 12. Wijziging factuuradres of verhuizing

12.1. Indien de wederpartij verhuist dan wel het factuuradres van de wederpartij wijzigt, dient de wederpartij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Bokxing mede te delen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Bokxing, totdat alle vorderingen die Bokxing op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

13.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Bokxing, de producten in welke vorm dan ook:

a. buiten zijn normale bedrijfsoefening te vervreemden;

b. te bezwaren of te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.

13.3. Bij overtreding van het verbod genoemd in artikel 13.2 verbeurt de wederpartij ten behoeve van Bokxing een onmiddellijk opvorderbare boete van € 15.000,-, onverminderd het recht van Bokxing daarnaast vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

13.4. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Bokxing gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de producten. De wederpartij zal aan Bokxing alle medewerking verlenen teneinde Bokxing in de gelegenheid te stellen het in artikel 13.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de producten.

13.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht Bokxing zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

13.6. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Bokxing de vorderingen die de wederpartij op haar afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan Bokxing te verpanden.

13.7. De wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Bokxing ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

13.8. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de wederpartij onmiddellijk Bokxing daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Bokxing.

13.9. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Bokxing toekomende rechten onverlet.

Artikel 14. Retentierecht

14.1. Indien Bokxing producten van de wederpartij onder zich heeft, is zij gerechtigd die producten onder zich te houden totdat alle kosten die Bokxing gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere producten van de wederpartij, geheel door wederpartij zijn voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Bokxing ook in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 15. Reclames, garantie, kwaliteit en afwijkingen

15.1. Bokxing garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en diensten in die zin dat deze voldoen aan de door Bokxing ter zake opgegeven specificaties, waarbij afwijkingen van geringe betekenis zijn toegestaan. Bokxing is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van Bokxing als bindend.

15.2. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeleverde tekeningen, modellen, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden.

15.3. De wederpartij is verplicht om het (op)geleverde bij ontvangst te controleren.

15.4. Alle reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na (op)levering of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht het (op)geleverde te hebben goedgekeurd.

15.5. De wederpartij zal alle door Bokxing voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Bokxing in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen en/of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

15.6. Indien Bokxing een gebrek aan het (op)geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de wederpartij op verzoek van Bokxing de ondeugdelijk bevonden producten franco aan haar retourneren.

15.7. Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de wederpartij inmiddels van het (op)geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan Bokxing verschuldigd zijn.

15.8. Bokxing is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde producten aan Bokxing verstrekte garantie.

15.9. Garantie wordt slechts verleend op producten die volledig aan Bokxing zijn betaald.

15.10. Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover door de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie is verleend. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.

15.11. Indien Bokxing, al dan niet ter voldoening van haar garantieverplichting, onderdelen vervangt worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

15.12. Indien Bokxing, al dan niet ter voldoening van haar garantieverplichting, onderdelen van apparatuur of software vervangt, worden de vervangen onderdelen resp. de oude versie van de software eigendom van Bokxing.

15.13. De garantie vervalt indien:

a. de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;

b. de wederpartij het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Bokxing zijn aangesteld;

c. schade aan en/of gebreken in de constructie van de producten zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de wederpartij en/of derden;

d. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

e. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;

f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

g. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

h. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de technische specificaties;

i. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;

j. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Bokxing zijn geleverd.

15.14. Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of indien hardware wordt gebruikt in combinatie met niet-geëigende software, kan door de wederpartij geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

15.15. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, tenzij de wederpartij aantoont dat deze gebreken bestonden op het moment van levering.

15.16. Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

15.17. Indien de wederpartij onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden alle (onderzoeks)kosten die Bokxing daardoor heeft gemaakt aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1. Bokxing kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld.

16.2. Bokxing is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product of de dienst, door gebruik van het product of de dienst in strijd met de handleiding, gebruiksinstructies of technische specificaties, door het verkeerd of niet goed onderhouden van het product of de dienst of door verwaarlozing van het product of de dienst.

16.3. Bokxing verplicht zich de door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

16.4. Bokxing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van standaard software.

16.5. Adviezen worden door Bokxing naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

16.6. Bij niet tijdige en/of niet volledige levering van gegevens door wederpartij aanvaardt Bokxing geen aansprakelijkheid voor niet tijdige en/of onvolledige uitvoering van de opdracht, noch voor de gevolgen daarvan voor wederpartij.

16.7. De wederpartij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Bokxing is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de wederpartij aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de wederpartij gegeven instructies. De wederpartij vrijwaart Bokxing tegen alle aanspraken ter zake.

16.8. Bokxing is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de wederpartij verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de wederpartij.

16.9. Bokxing kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet naar behoren functioneren van software en/of diensten die door een derde partij aan de wederpartij worden geleverd.

16.10. Bokxing is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Bokxing, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bokxing met betrekking tot door haar geleverde producten of diensten jegens de wederpartij uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van haar verplichtingen. In alle andere gevallen is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

16.11. Bokxing is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals, maar zeker niet beperkt tot, omzetderving, verminderde goodwill, vertragingsschade, gemiste besparingen, dataverlies, opgelegde boetes, reputatieschade of bedrijfsstagnatie.

16.12. Indien Bokxing ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren en Bokxing alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

16.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde ook jegens Bokxing vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bokxing kan aanwenden.

16.14. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Bokxing handelt, dan dient de wederpartij alle schade te vergoeden die Bokxing daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 17. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)

17.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Bokxing niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, gewoonte of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

17.2. In geval van overmacht (niet toerekenbare tekortkoming), zowel van blijvende als van tijdelijke aard, aan de zijde van Bokxing, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat de wederpartij aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, fouten in software of (online) diensten van derden, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie Bokxing benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van Bokxing niet meer kan worden verlangd.

17.3. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Bokxing opgeschort. Indien de overmachtsperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.4. Indien Bokxing reeds voor een deel heeft gepresteerd is zij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke zij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

Artikel 18. Ontbinding

18.1. Onverminderd de aan Bokxing verder toekomende rechten en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan Bokxing een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al haar vorderingen terstond opeisbaar, ingeval de wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.

18.2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Bokxing geleden schade.

Artikel 19. Intellectueel eigendomsrecht

19.1. De wederpartij garandeert Bokxing dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het gebruik of het openbaar maken van de door de wederpartij aangeleverde zaken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, calculaties, informatiedragers, computerprogrammatuur, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie en/of databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële en intellectuele eigendom. De wederpartij vrijwaart Bokxing zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

19.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het voorgaande lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Bokxing bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Bokxing door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Bokxing de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren, voor zover dit redelijkerwijs van Bokxing kan worden gevergd.

19.3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals het auteursrecht, met betrekking tot de van Bokxing afkomstige of door Bokxing gebruikte en/of ontwikkelde computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Bokxing of van haar licentiegever(s), een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de wederpartij zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bokxing voorbehouden.

19.4. De levering van standaardsoftware geeft slechts recht op het niet exclusieve gebruik van de desbetreffende software.

19.5. De levering van niet standaard software geeft slechts recht op het niet exclusieve gebruik van de door Bokxing in het kader van de overeenkomst ontwikkelde software.

19.6. Broncodes worden niet aan de wederpartij verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

19.7. Het is Bokxing of haar licentiegever(s) toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur. Indien programmatuur door middel van technische bescherming is beveiligd, dan is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

19.8. Indien software aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld die van derde afkomstig is, dan wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur bepaald door de gebruiksvoorwaarden van de ontwikkelaars van deze software.

19.9. De wederpartij zal alle schetsen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, goed dan wel afgekeurd, binnen twee maanden na (op)levering retourneren aan Bokxing en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze zaken of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van Bokxing. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

19.10. De niet door de wederpartij verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van Bokxing, ook indien deze door haar aan de wederpartij zijn gefactureerd en betaald; hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.

19.11. Ingeval van verlies of beschadiging van de schetsen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden die zich onder de wederpartij en/of derden bevinden is de wederpartij verplicht de daaruit voor Bokxing voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

20.2. Indien Bokxing – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Bokxing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bokxing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 21. Overdracht

21.1. De overeenkomst en/of de rechten en plichten uit de overeenkomst, kunnen niet zonder de voorafgaande toestemming van Bokxing aan een derde worden overgedragen. Bokxing kan aan het verlenen van de toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

22.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen tussen Bokxing en de wederpartij, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bokxing is gevestigd.